เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 ประวัติโรงเรียน

                                                  
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
 

         

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน  เดิมชื่อว่า “โรงเรียนบ้านหัวช้าง”    ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวหัวช้าง  อำเภอจตุรพักตรพิมาน   จังหวัดร้อยเอ็ด  เปิดสอนครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2457  อาศัยศาลาวัดบ้านใต้เป็นที่เรียน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4      

                    ในปี  พ.ศ.  2460  ขุนเอกอาสา (คูณ  บุญโพธิ์)  นายอำเภอได้ก่อสร้างอาคารถาวร  1 หลัง ในที่ดินเนื้อที่  22  ไร่  3  งาน  2  ตารางวา เปิดสอนตั้ง แต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4      

                    ปี พ.ศ.  2499   กรมสามัญศึกษาได้สร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น 1 หลัง 6 ห้องเรียน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ทำการสอนตามหลักสูตรของกรมสามัญศึกษา

                         ปี พ.ศ. 2502  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ พิเศษ 1 หลัง 8 ห้องเรียนและรื้อถอนหลังเก่า

                    ปี  พ.ศ.  2503  ได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิม  “โรงเรียนบ้านหัวช้าง”     เป็น  “โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน”  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7

                         ปี พ.ศ. 2509  ได้โอนจากกรมสามัญมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

                         ปี พ.ศ. 2523 โอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ

                                ปัจจุบันโรงเรียนจตุรพักตรพิมาน  มีอาคารเรียน 5 หลัง  โรงอาหาร 1 หลัง  ห้องสมุด 1 หลัง  หอประชุม  1  หลัง  บ้านพักครู 2 หลัง  ศาลาร่วมใจ 1 หลัง  ครู-อาจารย์  จำนวน  24  คน  ครูธุรการ  1 คน  ครูอัตราจ้าง  1  คน  ช่างครุภัณฑ์  1  คน  ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน นักเรียน 451 คน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6